TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 492 / GSQL - TH

V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ vận tải Bách Vạn.

(Đ/c: 116 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 01 / ĐLHQ .2015 ngày 18/03/2015 của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Bách Vạn đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan

- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Công ty đã tự rà soát, kiểm tra theo quy định tại Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 12 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính và thấy đã đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, tại bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thì bằng tốt nghiệp đại học của ông Nguyễn Trung Thuận là ngành sư phạm Anh văn. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 thì bằng tốt nghiệp đại học của Nguyễn Trung Thuận chưa đáp ứng quy định để được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Do vậy, trường hợp của Công ty chưa đủ điều kiện để được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha