BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6921 / BTC - TCHQ

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.


Bộ Tài chính nhận được công văn số 60 / TTr - TWH ngày 03/4/2015 của Hội nạn nhân chất độc da cam / đioxin Việt Nam đề nghị miễn thuế thực phẩm chức năng và dầu thực vật nhập khẩu từ Mỹ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:


  1. Theo trình bày của Hội nạn nhân chết độc da cam / dioxin Việt Nam (dưới đây xin gọi tắt là Hội) thì hiện nay Hội đang thực hiện dự án giải độc bằng phương pháp “xông hơi giải độc không đặc hiệu” cộng với uống vitamin dầu thực vật do Tổ chức Châu Á Thái Bình dương “ABLE” tài trợ cho nạn nhân chất độc da cam. Sau khi có kết quả tốt “sức khỏe nạn nhân đến giải độc được cải thiện rõ rệt, nhiều bệnh tật đã giảm và khỏi hẳn, sức khỏe được nâng lên” thì Hội đã mở rộng và chuyển giao công nghệ giải độc cho các tỉnh, thành Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Thanh Hóa. Các Trung tâm giải độc nói trên đã đưa vào vận hành, nhu cầu về thực phẩm chức năng cần sử dụng nhưng số thuốc dự trữ (được viện trợ) đã hết. Vì vậy, Hội đã dùng nguồn tiền ủng hộ của cộng đồng cho các nạn nhân chất độc da cam nhập một số thực phẩm chức năng và dầu thực vật từ Mỹ để cấp phát cho các Trung tâm sử dụng. Hội đề nghị miễn thuế đối với lô hàng nhập khẩu này.


  2. Căn cứ các văn bản pháp quy hiện hành về thuế giá trị gia tăng và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: Trường hợp lô hàng nhập khẩu nêu trên của Hội không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.


Tuy nhiên, Hội nhập khẩu lô hàng thực phẩm chức năng và dầu thực vật nhập khẩu không vì mục đích lợi nhuận, mang tính nhân đạo giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, do đó, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ căn cứ khoản 20, Điều 12, Nghị định số 87 / 2010 / NĐ - CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, theo đó: “Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trường hợp khác, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng trường hợp” để miễn thuế nhập khẩu đối với lô hàng thực phẩm chức năng và dầu thực vật do Hội nhập khẩu (với số lượng xin gửi kèm theo).


Về thuế giá trị gia tăng: Thực hiện theo quy định hiện hành. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Hội nạn nhân chất độc da cam / đioxin (để biết);

  • Lưu: VT,TCHQ (10).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC


THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ DẦU THỰC VẬT NHẬP KHẨU CỦA HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN VIỆT NAMSTT


Tên SP / hàm lượng


Đơn vị tính

Số lượng theo đơn vị đóng gói

Số lượng viên hoặc chai

1

Niacin 500 mg Tablet

Túi (1000 viên)

30

30.000

2

Niacin 100 mg Tablet

Túi (1000 viên)

30

30.000


3

B-50 Complex 50mg (with Niacin) Tablet


Túi (1000 viên)


50


50.000


4

Evening Primrose Oil 500mg softgels


Túi (1000 viên)


95


95.000


5

Multi Minerals complex Tablet


Gói (1000 viên)


45


45.000

6

A&D (1000 / 400 UI) caps

Túi (1000 viên)

35

35.000

7

Lecithin Granules

Chai

110

110

8

All Blend Oil

Chai

225

110