BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6922 / BTC - TCHQ

V/v xử lý tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công;

(CN1 - Khu CN Nguyên khê - Đông Ánh - Hà Nội)

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.


Trả lời công văn số 08 / 2015 / CV - TC ngày 03/04/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công (trước đây là Công ty cơ khí Thành Công), về đề nghị xem xét miễn, xóa tiền phạt chậm nộp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 7 Điều 6, khoản 9 Điều 8 Luật Quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 ; khoản 13 Điều 1 Luật số 21 / 2012 / QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;


Căn cứ khoản 2 Điều 30, khoản 3 Điều 53 Nghị định 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công trong trường hợp phân loại hàng hóa chưa rõ ràng, nên trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn Công ty đã nộp thiếu tiền thuế của một số tờ khai nhập khẩu linh kiện xe ô tô tải và phát sinh chậm nộp nhưng lại nộp thừa tiền thuế của một số tờ khai nhập khẩu ô tô tải tự đổ và chưa được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa;


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hồ sơ các lô hàng nhập khẩu xe tải tự đổ từ năm 2008-2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, xác định số tiền thuế Công ty đã nộp thừa vào NSNN đến nay chưa được hoàn trả và số tiền chậm nộp thuế của số linh kiện ô tô nhập khẩu trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn, nếu số tiền thuế nhập khẩu ô tô tải tự đổ doanh nghiệp đã nộp thừa, chưa được cơ quan hải quan hoàn trả như Công ty báo cáo tại công văn số 08 / 2015 / CV - TC ngày 03/4/2015 thì xử lý không thu tiền chậm nộp phát sinh trên số tiền thuế nhập khẩu linh kiện ô tô Công ty phải nộp nhưng nộp không đúng hạn.


Bộ Tài chính thông báo để Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, Cục Hải quan tỉnh Lạng sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b / cáo) ;

  • Vụ Pháp chế;

  • Vụ chính sách thuế;

  • Lưu: VT, TCHQ (14).


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái