BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 1794 / BHXH - CSXH

V/v thời gian đi hợp tác lao động được tính hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng


Trả lời Công văn số 325 / BHXH - CĐBHXH ngày 12/3/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng về nội dung ghi tại trích yếu, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Mục 18, Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 41 / 2009 / TT - BLĐTBXH ngày 30/12/2009: “Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân”. Việc tính thời gian đi hợp tác lao động để hưởng BHXH đối với lao động xã hội đi hợp tác lao động về nước chưa nhận trợ cấp theo Thông tư số 12 / TT - LB ngày 03/8/1992 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đến nay chưa có hướng dẫn, BHXH Việt Nam đã phản ánh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sẽ chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện khi có hướng dẫn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);

  • Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);

  • Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Đỗ Ngọc Thọ