BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 1869 / BHXH - BT

V/v đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh và Thanh Hóa


Căn cứ Kết luận số 622 / KL - TTCP ngày 31/3/2015 của Thanh tra Chính phủ, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tại một số doanh nghiệp (gọi tắt là Kết luận thanh tra), BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện một số nội dung sau:


 1. Báo cáo chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, vận động hướng dẫn, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về pháp luật BHXH, BHYT.


 2. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện đơn vị, doanh nghiệp đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; đơn vị, doanh nghiệp đã trích phần trách nhiệm đóng BHXH, BHYT từ tiền lương, tiền công của người lao động nhưng không đóng cho cơ quan BHXH để yêu cầu khắc phục ngay hậu quả vi phạm; đối với đơn vị, doanh nghiệp cố tình không thực hiện thì báo cáo cơ quan quản lý nhà nước để thanh tra, xử lý vi phạm, hoặc phối hợp khởi kiện ra Tòa án.


 3. Đôn đốc các doanh nghiệp được thanh tra thực hiện khắc phục ngay hậu quả vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo Kết luận thanh tra: nộp số tiền nợ, số tiền truy đóng BHXH, BHYT; khởi kiện ra Tòa án đối với doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT kéo dài.


 4. BHXH thành phố Hải Phòng, BHXH tỉnh Bắc Ninh thực hiện rà soát tính lãi số tiền chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý thu BHXH, BHYT. Xác định rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý tập thể, cá nhân trong việc chưa tính lãi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.


 5. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, thành phố đôn đốc các doanh nghiệp được Thanh tra tỉnh, thành phố thanh tra thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại doanh nghiệp.

 6. Chậm nhất đến ngày 30/9/2015, báo cáo kết quả xử lý tồn tại sau thanh tra về BHXH Việt Nam để xem xét, theo dõi.


Yêu cầu Giám đốc BHXH 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

 • Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam (để báo cáo);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Thanh tra Chính phủ;

 • Các Bộ: LĐTBXH, YT, TC;

 • UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh và Thanh Hóa;

 • Tổng Giám đốc (để báo cáo);

 • Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;

 • Lưu: VT, BT(03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh