BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1874 / BHXH - PC

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành án dân sự

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Để việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1680 / QCPH - BHXHVN - TCTHADS ngày 08/5/2015 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Quy chế) đạt hiệu quả như mong muốn, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:


  1. Tổ chức quán triệt nội dung Quy chế đến cơ quan BHXH tỉnh, BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đăng tải nội dung Quy chế trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh.


  2. Trên cơ sở Quy chế, xây dựng chương trình, nội dung phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại địa phương.


  3. Định kỳ tháng 3 và tháng 9 hàng năm, BHXH các cấp phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp rà soát, tổng hợp kết quả phân loại án và kết quả thi hành án dân sự liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, đánh giá và có biện pháp giải quyết cụ thể để công tác thi hành án được thuận lợi, hiệu quả, đúng pháp luật.


  4. BHXH tỉnh phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất; họp tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, xây dựng báo cáo kết quả phối hợp gửi BHXH Việt Nam trước ngày 15/1 hàng năm.


Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, báo cáo về BHXH Việt Nam để kịp thời giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Thi hành án dân sự (để phối hợp);

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các phó TGĐ;

  • Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;

  • Lưu: VT, PC.


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh