BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1966 / LĐTBXH - ATLĐ

V/v Chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Trả lời công văn số 2717 / BNN - BVTV ngày 03/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ban hành tại Quyết định số 1580 / 2000 / QĐ - BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


 1. Công nhận áp dụng chức danh nghề, công việc “Kiểm dịch thực vật hàng hóa nông, lâm sản xuất nhập khẩu trên tàu biển, xà lan, trong Xilo” thuộc nhóm chức danh nghề, công việc “Kiểm dịch thực vật và khử trùng hàng hóa nông, lâm sản xuất nhập khẩu trên tầu, xà lan, trong Xilo” tại Mục 4. Nông Nghiệp; có điều kiện lao động loại V.


 2. Công nhận áp dụng chức danh nghề, công việc “Khử trùng hàng hóa nông, lâm sản xuất nhập khẩu trên tàu biển, xà lan, trong Xilo” thuộc nhóm chức danh nghề, công việc “Kiểm dịch thực vật và khử trùng hàng hóa nông, lâm sản xuất nhập khẩu trên tầu, xà lan, trong Xilo” tại Mục 4. Nông Nghiệp; có điều kiện lao động loại V.


 3. Công nhận áp dụng chức danh nghề, công việc “Kiểm dịch thực vật hàng hóa nông, lâm sản xuất nhập khẩu tại kho tàng, bến bãi, container, trên ô tô” thuộc nhóm chức danh nghề, công việc “Kiểm dịch thực vật và khử trùng hàng hóa nông, lâm sản xuất nhập khẩu tại kho tàng, bến bãi, container, trên ô tô” tại Mục 4. Nông Nghiệp; có điều kiện lao động loại IV.


 4. Công nhận áp dụng chức danh nghề, công việc “Khử trùng hàng hóa nông, lâm sản xuất nhập khẩu tại kho tàng, bến bãi, container, trên ô tô” thuộc nhóm chức danh nghề, công việc “Kiểm dịch thực vật và khử trùng hàng hóa nông, lâm sản xuất nhập khẩu tại kho tàng, bến bãi, container, trên ô tô” tại Mục 4. Nông Nghiệp; có điều kiện lao động loại IV.


Người làm nghề, công việc nêu trên được hưởng các chế độ bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội cho người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật./.Nơi nhận:

 • Như trên (03 bản);

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (02 bản);

 • Cục Bảo vệ thực vật;

 • Công ty CP Khử trùng VN;

 • Vụ Bảo hiểm xã hội;

 • Vụ Lao động - Tiền lương;

 • Lưu: VT, Cục ATLĐ (03 bản).


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Doãn Mậu Diệp