BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2081 / LĐTBXH - LĐTL

V/v hướng dẫn tính chi phí tiền lương trong giá nước sạch sinh hoạt

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông


Trả lời công văn số 670 / STC - CSVG của quý Sở về việc hướng dẫn tính chi phí tiền lương trong giá nước sạch sinh hoạt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Nghị định số 103 / 2014 / NĐ - CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Nghị định nêu trên không quy định mức lương tối thiểu vùng dùng để xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền định giá quy định tại Luật Giá (trong đó có giá nước sạch sinh hoạt).


Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 177 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá thì Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm định giá nước sạch sinh hoạt (trong đó có chi phí tiền lương).


Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xem xét, quyết định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh