BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2085 / BHXH - BT

V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Trong quá trình thực hiện Công văn số 777 / BHXH - BT ngày 12/3/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế (BHYT), đã có phản ánh vướng mắc trong việc kê khai, xác nhận thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; ngày 29/5/2015, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3638 / BYT - BH về việc đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ đình, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:


  1. Trong giai đoạn hiện nay, khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình không phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ để chứng minh về đặc điểm nhân thân đối tượng, về sự tham gia BHYT của thành viên trong hộ gia đình (không phải photocopy thẻ BHYT của thành viên hộ gia đình đã tham gia BHYT thuộc nhóm 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Thông tư Liên tịch số 41 / 2014 / TTLT - BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã).


  2. Trong tháng 6 / 2015 , phổ biến đến Ủy ban nhân dân cấp xã và Đại lý thu để tổ chức thực hiện, đồng thời thông báo rộng rãi đến từng hộ gia đình biết về thủ tục tham gia, địa điểm tham gia BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân khi tham gia BHYT theo hộ gia đình.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ Y tế, Bộ Tài chính;

  • Tổng Giám đốc;

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • Các đơn vị trực thuộc;

  • Lưu: VT, BT (05b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh