BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 591 / QĐ - BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CUỘC THI “SÁNG KIẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ”


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Nghị định số 05 / 2014 / NĐ - CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Căn cứ Nghị định số 63 / 2010 / NĐ - CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;


Căn cứ Nghị quyết số 19 / NQ - CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016;


Căn cứ Quyết định số 08 / 2015 / QĐ - TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;


Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Tuyên truyền,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng ban Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

 • Như Điều 2;

 • Tổng Giám đốc;

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Văn phòng HĐ Quản lý BHXH Việt Nam;

 • Văn phòng Đảng ủy;

 • Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam;

 • Đoàn TNCS HCM cơ quan BHXH Việt Nam;

 • Lưu: VT, PC (5).

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Thị Minh

  KẾ HOẠCH


  TỔ CHỨC CUỘC THI “SÁNG KIẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ”

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 591 / QĐ - BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


  Thực hiện Nghị quyết số 19 / NQ - CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; Nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đó tập trung triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, BHXH Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT”, với các nội dung sau:


  1. Mục đích


   1. Tuyên truyền vận động sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT.


   2. Tranh thủ những sáng kiến, giải pháp có giá trị để áp dụng cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính, cũng như giao dịch điện tử mà BHXH Việt Nam đang tích cực thực hiện.


  2. Yêu cầu


   1. Phát hiện những vấn đề trong các quy trình, thủ tục hiện hành liên quan đến việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tìm ra các thủ tục, quy trình không hợp lý, cần thiết phải cắt giảm, đưa ra những sáng kiến, giải pháp mới về quy trình, thủ tục liên quan đến nội dung này.


   2. Đề xuất những sáng kiến, giải pháp hữu ích để có thể ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT.


   3. Các sáng kiến, giải pháp dự thi phải đạt được các mục tiêu như:


    1. Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục tham gia, giải quyết chế độ BHXH, BHYT.


    2. Giảm các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


    3. Có tính khả thi và ứng dụng cao trong toàn ngành BHXH.


  3. Đối tượng dự thi


   1. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia BHXH, BHYT trong phạm vi toàn quốc.


   2. Công chức, viên chức ngành BHXH (trừ công chức; viên chức Ban Pháp chế; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chức, Giám khảo và Tổ Thư ký).

  4. Nội dung, hình thức dự thi


   1. Nội dung dự thi


    1. Đưa ra các sáng kiến mới về cải cách quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết BHXH, BHYT và thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT.


    2. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về thủ tục hành chính, đưa ra các giải pháp nhằm cắt giảm, đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT.


   2. Hình thức dự thi


   Bài thi được thể hiện theo hình thức thi viết: viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (bài thi nộp theo đường bưu điện hoặc qua thư điện tử).


  5. Tài liệu phục vụ cuộc thi


   / / www .baohiemxahoi.gov.vn/" class="a" target="_blank">Các quy trình, thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT được quy định tại các văn bản có tên dưới đây và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ http: / / www .baohiemxahoi.gov.vn/ bao gồm:


   1. Các văn bản quy phạm pháp luật


    • Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;


    • Nghị quyết số 19 / NQ - CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.


    • Quyết định 08 / 2015 / QĐ - TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.


   2. Các văn bản quy định về thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ của BHXH Việt Nam


    • Quyết định số 1369 / QĐ - BHXH ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 1370 / QĐ - BHXH ngày 13/12/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


    • Quyết định số 686 / QĐ - BHXH ngày 30/5/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 925 / QĐ - BHXH ngày 17/9/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

    • Quyết định số 1018 / QĐ - BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.


    • Quyết định số 1399 / QĐ - BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.


    • Quyết định số 528 / QĐ - BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.


  6. Thời gian tổ chức cuộc thi


   Từ tháng 5 / 2015 đến tháng 12 / 2015 .


  7. Kinh phí thực hiện


   1. Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí dự phòng công tác tuyên truyền năm 2015; từ nguồn tài trợ (nếu có).


   2. Ban Pháp chế phối hợp với Ban Tuyên truyền xây dựng dự toán kinh phí liên quan đến cuộc thi, chuyển Ban Tài chính - Kế toán thẩm định trước ngày 15/ 5 / 2015 và trình lãnh đạo Ngành phê duyệt.


  8. Phân công nhiệm vụ


   1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố: thực hiện theo nhiệm vụ phân công chi tiết tại Phụ lục kèm theo.


   2. Ban Chỉ đạo cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ Thư ký và Ban Giám khảo thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Quyết định thành lập.


  9. . Trách nhiệm thực hiện


 1. Ban Pháp chế


  1. Là đơn vị thường trực tham mưu tổ chức cuộc thi: Chủ trì, hướng dẫn vòng thi sơ khảo và chung khảo.


  2. Phối hợp với Ban Tuyên truyền tổ chức tập huấn về Thể lệ cuộc thi cho các đầu mối tuyên truyền tại BHXH tỉnh, thành phố;


  3. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên truyền và các đơn vị có liên quan lập danh sách mời các thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.


  4. Thường trực và phối hợp với Ban Tuyên truyền, Văn phòng và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ phát động và Lễ trao giải thưởng cuộc thi;


  đ) Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ trình Tổng Giám đốc thành lập và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký cuộc thi.


 2. Ban Tuyên truyền

 1. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động cuộc thi, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động;


 2. Phối hợp với Ban Pháp chế thiết kế tờ rơi; lập danh sách phát hành tờ rơi giới thiệu về cuộc thi;


 3. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tuyên truyền về cuộc thi.


 4. Mở chuyên mục thường xuyên cập nhật, phản ánh tình hình dự thi của các đối tượng tham gia; đăng tải giới thiệu các sáng kiến tham gia cuộc thi đạt giải trên Website của BHXH Việt Nam.


3. Văn phòng


 1. Tổ chức in ấn, phát hành tờ rơi về cuộc thi và phiếu dự thi theo Kế hoạch.


 2. Phối hợp với Ban Pháp chế, Ban Tuyên truyền tổ chức Lễ phát động và Lễ trao giải thưởng cuộc thi.


 1. Ban Thi đua - Khen thưởng


  Nghiên cứu, đề xuất trình Tổng Giám đốc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có các đóng góp tích cực, đạt thành tích cao trong cuộc thi.


 2. Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam


  Để hoàn thành mục tiêu cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19 / NQ - CP , đề nghị Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp các nội dung sau:


  1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi đến từng thành viên của tổ chức mình;


  2. Nhận bài thi trong hệ thống tổ chức; phân loại phiếu tham gia, tập hợp bài thi gửi về Ban Pháp chế.


 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chỉ đạo việc thực hiện các công việc được giao theo phân công tại Phụ lục kèm theo.


Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

PHỤ LỤC


NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “SÁNG KIẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 591 / QĐ - BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)STT


Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu


Thời gian kết thúc


Đơn vị chủ

trì


Đơn vị phối hợp


Kết quả

1

Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi

4/2015

5 / 2015

Ban Pháp chế

Các Ban nghiệp vụ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi

2

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi và Tổ Thư ký

4/2015

5 / 2015

Ban Tổ chức cán bộ

Ban Pháp chế


Các đơn vị có liên quan

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi và Tổ Thư ký

3

Dự toán kinh phí

5 / 2015

15/ 5 / 2015

Ban Pháp chế

Ban Tuyên truyền;


Ban Tài chính - Kế toán

Kinh phí tổ chức cuộc thi

4

 • Thiết lập email nhận bài;

 • Cập nhật thể lệ, phiếu dự thi, thông tin công bố và kết quả Cuộc thi trên trang thông tin của BHXH Việt Nam


4/2015


5 / 2015

5 / 2015


12 / 2015

Ban Pháp chế

Văn phòng;


Ban Tuyên truyền.

Công bố thông tin, tài liệu trên trang tin.

5

Làm Tờ rơi về thể lệ Cuộc thi (bao gồm cả phiếu tham gia cuộc thi)

5 / 2015

6/2015

Ban Tuyên truyền

Ban Pháp chế; Văn phòng.

Tờ rơi chuyển đến các đối tượng theo kế hoạch.

6

Lễ phát động Cuộc thi

5 / 2015

5 / 2015

Ban Tổ chức cuộc thi

Ban Pháp chế, Ban Tuyên truyền; Văn phòng.

Lễ phát động.

7

Tuyên truyền tới các đối tượng tham gia Cuộc thi.

5 / 2015

8/2015

Ban Tuyên truyền

Báo BHXH, Tạp chí BHXH; BHXH

các tỉnh, thành phố; Các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài Ngành;


Các kênh truyền thông đa phương tiện.

Tờ rơi; thể lệ được đăng, tải trên các báo, trang tin, các kênh truyền thông đa phương tiện tuyên truyền đến đối tượng tham

gia cuộc thi.


8

Tuyên truyền tới các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên cơ quan BHXH Việt Nam.

5 / 2015

10/2015

Công đoàn; Đoàn TNCS Hồ

Chí Minh cơ quan BHXH Việt Nam

Ban Pháp chế

- Kế hoạch triển khai trên cơ sở thể lệ và phiếu tham gia đã được phát hành.

9

Thu nhận, phân loại bài thi

5 / 2015

10/2015

Ban Tổ chức cuộc thi

Ban Pháp chế, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Bài thi được phân loại

10

Thành lập Ban Giám khảo

9/2015

10/2015

Ban Tổ chức cuộc thi

Ban Pháp chế, Ban Tuyên truyền; Văn phòng

 • Gửi Giấy mời đến các thành viên Ban Giám khảo

 • Quyết định thành lập Ban Giám khảo.


11

Xây dựng Tiêu chí chấm thi

10/2015

10/2015

Ban Pháp chế

Các Ban: Thu, Sổ - thẻ, Chính sách BHXH, Chính sách BHYT, Tài chính - Kế toán, CNTT.

Bộ tiêu chí chấm thi, thang bảng điểm.

12

Chấm thi sơ khảo theo nhóm lĩnh vực.

11/2015

11/2015

Ban Giám khảo

Các Ban nghiệp

vụ, Các chuyên gia thuộc Bộ, ngành

Danh sách bài thi vào chung khảo.

13

Chấm thi chung khảo

12 / 2015

12 / 2015

Ban Giám khảo

Ban giám khảo tổng hợp kết quả chung khảo

Danh sách bài thi đoạt giải

14

Họp báo, lễ tổng kết và trao giải

12 / 2015

12 / 2015

Ban Tổ chức cuộc thi

Ban Pháp chế; Ban tuyên truyền; Văn phòng;


Các tổ chức, cá nhân có liên quan

Lễ tổng kết và họp báo

15

Trình lãnh đạo Ngành khen thưởng các đơn vị, cá nhân

12 / 2015

01/2016

Ban Thi đua - Khen thưởng

Ban Pháp chế;


Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Hình thức khen thưởng; đã được phê duyệt