BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1131 / BXD - VLXD

V/v: xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1709 / UBND - ĐTXD ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Phú Yên và công văn số 0282 / CV .QB.15 ngày 27/4/2015 của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cảng cá Tiên Châu, lạch Vạn Củi, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu. Sau khi đã nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Đoàn kiểm tra do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành địa phương liên quan của UBND tỉnh Phú Yên đã kiểm tra thực tế Dự án nạo vét thông luồng cảng cá Tiên Châu, lạch Vạn Củi, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu (Biên bản làm việc số 07 / BB - ĐKT ngày 19/5/2015).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và kiến nghị của của UBND tỉnh Phú Yên, của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo đề nghị được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, nhằm đảm bảo mục tiêu thông luồng, thoát lũ, tàu thuyền đi lại dễ dàng, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cảng cá Tiên Châu, lạch Vạn Củi, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên với khối lượng tối đa 375.000 m3 (Ba trăm bảy mươi lăm nghìn mét khối) trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2015. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trước khi tiến hành nạo vét, đơn vị phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được Tỉnh Phú Yên chấp thuận.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04 / 2012 / TT - BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Yên về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng / 01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét thông luồng cảng cá Tiên Châu, lạch Vạn Củi, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • UBND tỉnh Phú Yên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Cục Hải quan tỉnh Bình Định;

  • Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Lê Quang Hùng