BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4966 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắk.


Trả lời công văn số 422 / HQĐL - NV ngày 19/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắk về việc đề nghị xóa nợ xử lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với khoản nợ thuế của Công ty TNHH dệt may Quốc tế: Theo báo cáo của đơn vị thì ngày 14/11/2002 UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 3802 / UB đồng ý cho phép Công ty TNHH sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Nam Phương di dời tài sản của Công ty TNHH dệt may Quốc tế về Công ty TNHH sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Nam Phương với điều kiện Công ty TNHH sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Nam Phương phải cam kết trả nợ thay cho Công ty TNHH dệt may Quốc tế. Vì vậy, theo điểm 1 công văn số 7016 / TCHQ - TXNK ngày 21/11/2013 của Tổng cục Hải quan, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Nam Phương có trách nhiệm thanh toán khoản nợ thuế của Công ty TNHH dệt may Quốc tế theo cam kết. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắk kịp thời đôn đốc và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.


  2. Về xóa nợ tiền thuế: Căn cứ quy định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 ngày 29/11/2006; khoản 20 Điều 1 Luật số 21 / 2012 / QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: Về nguyên tắc các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi thì được xóa nợ. Đối với trường hợp nêu trên, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Nam Phương phải có trách nhiệm trả nợ thay và số thuế nợ đã quá 10 năm nhưng cơ quan quản lý thuế chưa áp dụng đủ các biện pháp cưỡng chế thì chưa đủ điều kiện để xem xét xóa nợ theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắk biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang