BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5002 / TCHQ - GSQL

V/v Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(Số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 150508 / VWT - CV ngày 08/5/2015 của Công ty TNHH dây và cáp điện Wonderful Việt Nam nêu vướng mắc về việc kiểm tra chất lượng mặt hàng dây cáp điện nhập khẩu, cơ quan kiểm tra chất lượng kết luận hàng hóa không phải kiểm tra chất lượng, hoặc không phải chứng nhận hợp quy, nhưng cơ quan hải quan yêu cầu mỗi lô hàng nhập khẩu doanh nghiệp đều phải đăng ký kiểm tra chất lượng.


Đối chiếu với văn bản quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan xin trao đổi một số nội dung như sau:


1. Tại công văn số 1671 / TĐC - HCHQ ngày 05/9/2014 của Quý Tổng cục (trả lời Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Dương), dây điện bọc nhựa PVC, điện áp 25VAC / 60VDC đã được cấp chứng thư giám định, không thuộc đối tượng hàng hóa phải chứng nhận hợp quy và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 22 / 2011 / TT - BKHCN .


Tại Điều 8 Thông tư số 22 / 2011 / TT - BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ khi đó, tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 22 / 2011 / TT - BKHCN dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC không được quy định cụ thể tại các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4: 2009 / BKHCN thì không được sản xuất, nhập khẩu.


Do đó, đề nghị Quý Tổng cục cho biết: công văn số 1671 / TĐC - HCHQ nêu trên (không đề cập đến việc xử lý hàng hóa không được phép nhập khẩu và lưu thông trên thị trường) thì có phù hợp với quy định tại Điều 8 Thông tư số 22 / 2011 / TT - BKHCN không, hiện nay có văn bản pháp luật nào điều chỉnh đến quy định này không?


2. Tại Thông báo số 121 ngày 25/8/2014, số 122 ngày 25/8/2014, số 136 và 137 ngày 15/9/2014, số 05 / CCTĐC - QLCL ngày 15/01/2015 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Dương kết luận một số mặt hàng dây điện bọc nhựa PVC, XLPE loại 25 VAC và 250V nhập khẩu không thuộc đối tượng phải chứng nhận hợp quy, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 22 / 2011 / TT - BKHCN , doanh nghiệp phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.


Đề nghị Quý Tổng cục cho biết những Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nêu trên (cho phép doanh nghiệp nhập khẩu và lưu thông hàng hóa không thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 22 / 2011 / TT - BKHCN ) có phù hợp với quy định tại Điều 8 Thông tư số 22 / 2011 / TT - BKHCN không?

3. Tại Thông báo số 102 / TT - CCTĐC ngày 23/7/2013, số 79 / CCTĐC - QLCL ngày 18/7/2014 và số 80 / CCTĐC - QLCL ngày 18/7/2014 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hải Dương có kết luận một số mặt hàng dây điện bọc nhựa PVC loại 25 VAC, 250V, 300V nhập khẩu không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng, người nhập khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành.


Tại mục 4.1 Danh mục nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01 / 2009 / TT - BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ có quy định: “Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450 / 750V” thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.


Tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22 / 2011 / TT - BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định đối tượng không áp dụng là: “Dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC đã lắp sẵn trong thiết bị điện”.


Tuy nhiên, tại Thông báo số 102 / TB - CCTĐC nêu trên có kết luận “Dây điện đã lắp với đầu nối điện, bọc nhựa PVC, điện áp 250V, 30.000 sản phẩm... được là linh kiện của thiết bị điện nên không thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2... không thuộc danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.”


Đề nghị Quý Tổng cục cho biết: những Thông báo kiểm tra chất lượng nêu tại mục này có phù hợp với quy định hiện hành không, có văn bản pháp luật nào điều chỉnh đến Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng không phải kiểm tra chất lượng không, dây điện bọc chất cách điện khác không phải bằng nhựa PVC có thuộc diện phải kiểm tra chất lượng không?


Trên đây là một số ý kiến trao đổi căn cứ trên hồ sơ (bản sao) doanh nghiệp gửi đến. Kính đề nghị Quý Tổng cục quan tâm kiểm tra, xem xét và cho biết ý kiến sớm để Tổng cục Hải quan triển khai cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện./.


Tài liệu gửi kèm: công văn số 150508 / VWT - CV (bản photo), công văn số 1671 / TĐC - HCHQ và các thông báo kết quả kiểm tra chất lượng dẫn chiếu trên đây (bản sao đóng dấu doanh nghiệp).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh