BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 5013 / TCHQ - TXNK

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số 1254 / HQHN - TXNK ngày 11/5/2015 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về vướng mắc miễn thuế hàng hóa là vật dụng cá nhân, vật dụng gia đình và hàng hóa tiêu dùng của các chuyên gia, thành viên đoàn công tác của Jica:


    Theo quy định tại khoản 21 Điều 103, khoản 1 Điều 104 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế được miễn thuế nhập khẩu và thuộc trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trước khi nhập khẩu.


    Theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , thì hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài mang vào Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài trong mức quy định được miễn thuế nhập khẩu.


    Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là vật dụng cá nhân, vật dụng gia đình, hàng hóa tiêu dùng của các chuyên gia, thành viên đoàn công tác của JICA, nếu xác định thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 21 Điều 103 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , thì thuộc trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ; nếu xác định thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại khoản 2 Điều 103 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , thì không thuộc trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.


  2. Về đề nghị hướng dẫn định mức quy định của hàng hóa là tài sản di chuyển được miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 103 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC :


Tổng cục Hải quan ghi nhận và kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng