BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5021 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc thực hiện công văn số 2978 / TCHQ - GSQL

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trả lời công văn số 3426 / HQHP - GSQL ngày 14/5/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về hiệu chỉnh các Hệ thống phần mềm để tự động kiểm tra các nội dung theo quy định tại công văn số 2978 / TCHQ - GSQL :


    Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) sẽ nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung chức năng trên Hệ thống theo đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


  2. Về việc kiểm tra thông tin Emanifest:


Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, cụ thể:


  • Bộ phận kiểm tra hồ sơ Đội Thủ tục hàng hóa XNK tại các Chi cục thực hiện kiểm tra đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ;


  • Bộ phận giám sát thực hiện kiểm tra đối với tờ khai luồng xanh trên cơ sở đánh giá rủi ro;


  • Nội dung kiểm tra theo hướng dẫn tại công văn số 2978 / TCHQ - GSQL dẫn trên.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT & TK HQ (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh