BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5024 / TCHQ - GSQL

V/v địa điểm tập kết phương tiện vận tải chở hàng hóa TNTX

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Trả lời công văn số 685 / HQLC - NV ngày 7/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc sử dụng tạm thời địa điểm tập kết phương tiện vận tải chở hàng hóa TNTX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Qua thực tế nắm tình hình thì hiện nay tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ quốc tế số II Kim Thành đã có việc tập kết các xe chở hàng hóa tạm nhập tái xuất chờ xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Vược. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức theo dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan ngay khi có phát sinh.


  2. Địa điểm lưu giữ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (bao gồm các trường hợp đã hoàn thành thủ tục tạm nhập hoặc đã hoàn thành thủ tục tái xuất, chờ thực xuất) được quy định tại Khoản 5 Điều 82 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Tuy nhiên hiện nay, tại cửa khẩu phụ Bản Vược không đáp ứng được nhu cầu tập kết một số lượng lớn phương tiện chở hàng chờ xuất khẩu và tái xuất qua cửa khẩu. Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn số 1710 / UBND - CT ngày 25/4/2015 về việc sử dụng tạm thời hai địa điểm thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành để tập kết, lưu giữ phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ Bản Vược huyện Bát Xát trong thời gian chờ hoàn thành đầu tư xây dựng bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa tại khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan quản lý trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo:


  • Thực hiện điều tiết việc lưu giữ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tại các địa điểm theo đúng quy định đảm bảo không để ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.


  • Báo cáo Bộ Công Thương để có phương án điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05 / 2014 / TT - BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương.


    2. Để tạm thời xử lý hàng hóa còn tồn đọng đang được lưu giữ tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai:


  • Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh Lào Cai xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị (Hải quan, Biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu) trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa tập kết, lưu giữ chờ tái xuất tại địa điểm thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành;

- Xây dựng quy định kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa tái xuất từ khi đưa vào địa điểm tập kết tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, đảm bảo nguyên trạng hàng hóa cho đến khi thực xuất qua cửa khẩu phụ Bản Vược không để thẩm lậu vào nội địa.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • UBND tỉnh Lào Cai (để p/h);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh