BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5061 / TCHQ - TXNK

V/v bổ sung tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Julie Sandlau VN.

(Km 9, Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ đề nghị xác định trước mã số số 112015 ngày 20/4/2015 và công văn số 19052015 / JSV ngày 19/5/2015 2015 của Công ty TNHH Julie Sandlau VN về việc bổ sung mẫu cho hàng hóa đề nghị xác định trước mã số. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo trình bày tại công văn số 19052015 / JSV nêu trên thì Công ty không thể cung cấp đủ mẫu theo yêu cầu để Tổng cục Hải quan tiến hành phân tích mẫu hàng hóa theo đơn đề nghị xác định trước mã số.


Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính thì “Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính”. Tuy nhiên, trong hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không có tài liệu kỹ thuật bàn chính như quy định.


Do vậy, trường hợp Công ty không thể cung cấp đủ mẫu 01 kg thì đề nghị Công ty nộp bổ sung bản chính tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, hàm lượng các thành phần, tính chất, công dụng, cách thức sử dụng của mặt hàng. Trong phần mô tả tính chất đề nghị nêu rõ các tiêu chí: điểm nhỏ giọt; độ nhớt khi đo bằng thước đo nhớt quay tại nhiệt độ trên nhiệt độ điểm nhỏ giọt 10°C; điểm đông đặc được xác định theo phương pháp nhiệt kế quay (ASTMD 938) ở nhiệt độ bao nhiêu; tỷ trọng ở 70°C là bao nhiêu g/cm; điểm thẩm thấu hình nón chế xuất tại 25°C được xác định theo phương pháp ASTM D 217 là bao nhiêu; thẩm thấu hình nón tại 25°C được xác định theo phương pháp ASTMD 937 là bao nhiêu; trạng thái của sản phẩm khi ở nhiệt độ 20°C và 40°C; tại điểm nóng chảy chúng có thể dễ dàng kéo thành sợi hay không; khả năng dẫn điện và nhiệt,... và căn cứ, cơ sở các mô tả tính chất nêu trên.


Trường hợp Công ty không cung cấp đủ mẫu (01 kg) hoặc tài liệu kỹ thuật thì Tổng cục Hải quan sẽ trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện để xác định trước mã số.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Julie Sandlau VN biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng