BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5100 / TCHQ - TXNK

V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Tin học Nhân Sinh Phúc.

(Đ/c: 359 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 260501 / CVHQ - 2015 ngày 26/5/2015 của Công ty TNHH TM-DV Tin học Nhân Sinh Phúc (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng camera quan sát. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ;


Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Để có cơ sở xem xét đề nghị xác định trước mã số đúng quy định tại các văn bản trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty điền đầy đủ thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01 / XĐTMS / TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC nêu trên và bổ sung mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu. Trường hợp không có mẫu hàng, Công ty phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM-DV Tin học Nhân Sinh Phúc biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng