BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6920 / BTC - TCHQ

V/v TGYK nhập khẩu xe điện ba bánh

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.


Trả lời công văn số 3114 / VPCP - KTTH ngày 06/5/2015 của Văn phòng Chính phủ đề nghị tham gia ý kiến đối với kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 3934 / BCT - XNK ngày 22/4/2015 về việc nhập khẩu xe điện 3 bánh để sử dụng cho các mục đích chuyên dùng hoạt động trong phạm vi hẹp, không tham gia giao thông công cộng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Nghị định số 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì xe mô tô 3 bánh chưa qua sử dụng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.


Theo điểm 4 Nghị quyết số 05 / 2008 / NQ - CP ngày 04/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì “không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới ba bánh; đối với các loại xe cơ giới ba bánh hiện có đang lưu hành thì ban hành quy định cấm lưu hành (kể cả xe cơ giới ba bánh nhập khẩu) trong nội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật”.


Thực hiện theo Nghị quyết số 05 / 2008 / NQ - CP ngày 04/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành công văn số 1762 / BGTVT - VT ngày 24/3/2008 về việc ngừng việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới ba bánh kể từ ngày 01/5/2008 (trừ các loại xe cơ giới dùng làm phương tiện đi lại cho thương binh, người tàn tật).


Căn cứ theo khoản 1.3 mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Thông tư số 56 / 2011 / TT - BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ Giao thông vận tải thì xe ba bánh được nêu trong công văn 3934 / BCT - XNK của Bộ Công Thương có thể được hiểu là mô tô:


“1.3.2. Xe mô tô: Phương tiện chạy bằng động cơ, có hai hoặc ba bánh (không bao gồm các xe được định nghĩa theo 1.3.1.) và đối với xe ba bánh có khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg, nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất lớn nhất lớn hơn 4 kW”.


Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư số 44 / 2012 / TT - BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy thì xe mô tô, xe gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu xe ba bánh nhưng không được cơ quan Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì cơ quan Hải quan sẽ không có cơ sở để tiến hành thực hiện thủ tục thông quan. Do vậy, đối với các trường hợp nhập khẩu xe điện 3 bánh sử dụng trong nội bộ kho vật tư, không đăng ký lưu hành, tham gia giao thông công cộng thì đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để cơ quan Hải quan làm căn cứ giải quyết thủ tục thông quan theo đúng quy định.


Trên đây, là ý kiến của Bộ Tài chính kính chuyển Văn phòng Chính phủ tổng hợp./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Trưởng (để h/c);

  • Lưu: VT, TCHQ(10).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn