BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 7094 / BTC - TCHQ

V/v hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày

Lào Cai, ngày 29 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.


Bộ Tài chính nhận được công văn số 608 / HQCT - NV ngày 16/04/2015 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài theo tờ khai xuất khẩu số 309 / XSX01 ngày 30/01/2013 nhưng phải tái nhập lại Việt Nam theo tờ khai nhập khẩu số 100085279710 / A31 ngày 30/7/2014 của Công ty TNHH CNTP PATAYA (Việt Nam). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Cần Thơ kiểm tra hồ sơ lô hàng xuất khẩu, lô hàng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, chứng từ thanh toán, sổ sách, chứng từ kế toán, các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa phải nhập khẩu trở lại thuộc tờ khai số 100085279710 / A31 ngày 30/7/2014 là một phần hàng hóa đã xuất khẩu trước đây theo tờ khai số 390 / XSX01 ngày 30/01/2013 và doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu thì thực hiện hoàn số tiền thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 121 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST; Vụ PC (BTC);

  • Lưu: VT, TCHQ (134)

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái