BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1956 / TCT - CS

V/v giải đáp chính sách tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.


Trả lời Công văn số 119 / CT - THNVDT ngày 09/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vướng mắc về miễn giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Nghị định số 45 / 2014 / NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụng đất:


  + Khoản 1, Điều 10 quy định:


  “Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất


  1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.”


  + Khoản 1, Điều 11 quy định:


  “Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất


  Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:


  1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.


   Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.”


 • Tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 76 / 2014 / TT - BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45 / 2014 / NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:


  “Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất

  Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45 / 2014 / NĐ - CP ; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:


  1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.”


 • Tại Bảng Danh sách xã, phường, thị trấn khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 34 / 2014 / NĐ - CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định:


“Thị trấn Tà Lùng, Thị trấn Hòa Thuận thuộc huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng”


Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực biên giới thị trấn Tà Lùng, thị trấn Hòa Thuận huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng khi chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được hưởng ưu đãi miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất lần nào thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 45 / 2014 / NĐ - CP và Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 76 / 2014 / TT - BTC nêu trên.
Đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ cụ thể để xem xét miễn, tiền sử dụng đất theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC, Cục QLCS (BTC);

 • Vụ PC (TCT);

 • Lưu: VT, TCT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn