BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2064 / TCT - CS

V/v chính sách thuế & hóa đơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015.


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số WI-01-2015 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn trực tuyến (“web invoice”) cho giao dịch với nhà cung cấp trong nước (bản photocopy đính kèm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Để có cơ sở xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn trực tuyến (“web invoice”) cho giao dịch với nhà cung cấp trong nước, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế báo cáo, đề xuất về một số nội dung có liên quan như sau:


  • Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ xác nhận hóa đơn thuế (Tax Invoice Confirmation) giữa Công ty Intel và nhà cung cấp nước ngoài để xác định chi phí phụ liệu cho hoạt động gia công trong thời gian vừa qua.


  • Các nội dung khác có liên quan và đề xuất xử lý của Cục Thuế về việc về việc sử dụng hóa đơn trực tuyến (“web invoice”) cho giao dịch với nhà cung cấp trong nước của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.


Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 10/6/2015; đồng thời gửi vào hòm thư điện tử Email: ntthanv6@gdt.gov.vn hoặc Email: nttmai@gdt.gov.vn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Công ty Intel Products Việt Nam; (Địa chỉ: Lot 12, D1 Road, Saigon High Tech Park, Quận 9, TP. HCM)

  • Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân