BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2067 / TCT - CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 486 / CT - TTr ngày 04/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vướng mắc về chính sách thuế GTGT và việc phát hành, sử dụng hóa đơn của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thuận Hòa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về việc bà Nguyễn Thị Ngọc Giang lập hóa đơn GTGT khi không còn là chủ của Doanh nghiệp tư nhân TM Thuận Hòa.


  Căn cứ Khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 60 / 2005 / QH11 ngày 29/11/2005 quy định về quản lý doanh nghiệp tư nhân;


  Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 60 / 2005 / QH11 ngày 29/11/2005 quy định về bán doanh nghiệp tư nhân.


  Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu tại công văn số 486 / CT - TTr ngày 04/02/2015.


 2. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi chưa có hợp đồng thuê trang trại chăn nuôi.


Về nội dung tương tự, ngày 23/4/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1368 / TCT - CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1368 / TCT - CS nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCTr: Cao Anh Tuấn (để b / cáo) ;

 • Vụ PC - BTC;

 • Vụ PC - TCT;

 • Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân