BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2068 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;

 • Công ty cổ phần than Vàng Danh;

  (185 Nguyễn Văn Cừ, P. Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh)

 • Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường.

(Ấp Trâm Vàng, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh)


Trả lời công văn không số ngày 26/3/2015 của Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường, công văn số 5006 / CT - TTHT ngày 12/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang và công văn số 1686 / CV - TVD ngày 8/12/2014 của Công ty cổ phần than Vàng Danh về thuế GTGT sản phẩm gỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:


“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.


Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.Ví dụ 19: Công ty lương thực B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


Trường hợp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty XNK C.

Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty TNHH D (là doanh nghiệp sản xuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty TNHH D.


Trên hóa đơn GTGT lập, giao cho Công ty XNK C, Công ty TNHH D, Công ty lương thực B ghi rõ giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.


Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho người tiêu dùng thì kê khai, nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này”.


Ngày 27/02/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 586 / TCT - CS hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT của Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (bản photo kèm theo).


Ngày 08/9/2014, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 12571 / BTC - TCT hướng dẫn chung về thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ (bản photo kèm theo).


Căn cứ các hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần than Vàng Danh và Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường nghiên cứu, thực hiện đúng quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang và các doanh nghiệp được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT,

 • Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;

 • Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;

 • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân