BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2069 / TCT - CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 277 / CT - THNVDT ngày 26/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo về trường hợp của Công ty TNHH CNTP Việt Đức về đề nghị hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về việc giao dịch với cơ quan thuế.


Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp nêu tại công văn số 277 / CT - THNVDT nêu trên.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ PC, Vụ KK&KTT, Vụ TTra (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân