CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------

Hà Nôi, ngày 28 tháng 05 năm 2015.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

Số: 2076 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: - Văn phòng Luật sư Hoàng Hà thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

(Địa chỉ: số 64 Bình Giã, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

- Công ty Luật TNHH MTV Sài Gòn Phú Sỹ.

(Địa chỉ: Phòng 16, lầu 7 Tòa nhà Star Building, số 33 Ter-33Bis, Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 03 / 2015 / CV - VPLSHH ngày 11/04/2015 của Văn phòng Luật sư Hoàng Hà thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công văn số 06 / 2015 / CV - Fujilaw ngày 01/04/2015 của Công ty Luật TNHH MTV Sài Gòn Phú Sỹ đề nghị hướng dẫn về tiền lương của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (MTV), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Mục IV, phần c Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008; tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012; tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.”


Căn cứ quy định nêu trên, khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Ngoài ra, về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 727 / TCT - CS ngày 03/3/2015 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân và chủ Công ty TMHH MTV (do một cá nhân làm chủ) và công văn số 917 / TCT - TNCN ngày 17/3/2015 gửi Cục Thuế tỉnh Nam Định hướng dẫn thay thế công văn số 4568 / TCT - TNCN ngày 16/10/2014 của Tổng cục Thuế.


Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng Luật sư Hoàng Hà thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty Luật TNHH MTV Sài Gòn Phú Sỹ biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;

  • Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung