BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2077 / TCT - CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 696 / CT - TTHT ngày 13/3/2015 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 3 Điều 7, Khoản 5 Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;


Căn cứ tại điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;


Căn cứ tại điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC hướng dẫn về lập hóa đơn.


Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp CN Công ty cổ phần TBVS CAESAR Việt Nam tại TP Đà Nẵng sử dụng hàng hóa để cho, biếu, tặng khách hàng thì CN Công ty cổ phần TBVS CAESAR Việt Nam tại TP Đà Nẵng phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra theo quy định. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mà Chi nhánh sử dụng để cho, biếu, tặng phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ nêu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 15 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr: Cao Anh Tuấn (để b / cáo) ;

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân