BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2078 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1071 / CT - TTHT ngày 17/12/2014 của Cục Thuế Tiền Giang về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Đối với suất ăn do bệnh viện cung cấp cho bệnh nhân:


  1. Về thuế GTGT:


   - Tại khoản 9 điều 4 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:


   “9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.


   Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế)-bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.


   Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế và quy định của Bộ Y tế về dịch vụ y tế để thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT.


  2. Về thuế TNDN:


   Về chính sách thuế đối với hoạt động cung cấp suất ăn do bệnh viện cung cấp cho bệnh nhân thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128 / 2011 / TT - BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập. Tổng cục Thuế ghi nhận đề xuất của Cục thuế tỉnh Tiền Giang để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản pháp quy trong thời gian tới.


 2. Về thuế GTGT của sản phẩm nghêu lụa:


Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3064 / TCT - CS ngày 06/08/2014 gửi Cục Thuế Tiền Giang hướng dẫn cụ thể về thuế GTGT của sản phẩm nghêu lụa (bản photo công văn kèm theo).


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

 • Vụ CST, HCSN, PC-BTC;

 • Vụ KK&KTT, PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân