BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5260 / TCHQ - GSQL

V/v khai báo hải quan theo Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015Kính gửi: Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an.

Phúc đáp công văn số 1469 / CSGT - P6 ngày 14/5/2015 của Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an về việc nêu tại trích yếu, tiếp theo công văn số 4335 / TCHQ - GSQL ngày 13/05/2015 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Căn cứ Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung và xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu nói riêng được thực hiện thủ tục hải quan điện tử và thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan giấy, cụ thể như sau:

  • Tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP quy định khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử.

  • Tại khoản 2, Điều 25 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP quy định các trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy.

  Như vậy, căn cứ quy định trên, đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu của cá nhân gồm: xe quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển, xe tạm nhập của đối tượng ưu đãi miễn trừ, xe của chuyên gia ODA, xe tạm nhập của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời và xe nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại khác được thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan giấy theo mẫu HQ / 2015 / NK quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC (gửi kèm).

  Các trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu của các đối tượng ngoài đối tượng nêu trên thì phải thực hiện khai hải quan điện tử và khai báo trên hệ thống hải quan điện tử theo mẫu tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC (gửi kèm).

  Các quy định liên quan đến tờ khai nguồn gốc, giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không thay đổi khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC .

 2. Tại khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP quy định: “Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử.”

Do vậy, trong khi chưa triển khai thực hiện chia sẻ thông tin giữa cơ quan Hải quan với cơ quan Công an theo quy định trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5259 / TCHQ - GSQL ngày 09/06/2015 chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện xác nhận trên tờ khai nhập khẩu đối với trường hợp xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo loại hình quà biếu, quà tặng, xe tài sản di chuyển, xe viện trợ không hoàn lại, xe nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại thực hiện thủ tục hải quan điện tử và sao chụp 01 phiếu ghi kết quả kiểm tra (kể cả trường hợp thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan giấy) có dấu xác nhận của Chi cục để làm thủ tục đăng ký xe với cơ quan Công an.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Quý cơ quan được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

 • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh


þÿ src="5260_TCHQ_GSQL_2015_Vv_Khai_bao_hai_quan_theo_Thong_tu_38_2015_TT_BTC / Image_001 .gif" height="807" width="574">


þÿ src="5260_TCHQ_GSQL_2015_Vv_Khai_bao_hai_quan_theo_Thong_tu_38_2015_TT_BTC / Image_002 .gif" height="819" width="565">


þÿ src="5260_TCHQ_GSQL_2015_Vv_Khai_bao_hai_quan_theo_Thong_tu_38_2015_TT_BTC / Image_003 .gif" height="817" width="567">


þÿ src="5260_TCHQ_GSQL_2015_Vv_Khai_bao_hai_quan_theo_Thong_tu_38_2015_TT_BTC / Image_004 .gif" height="817" width="567">


þÿ src="5260_TCHQ_GSQL_2015_Vv_Khai_bao_hai_quan_theo_Thong_tu_38_2015_TT_BTC / Image_005 .gif" height="782" width="568">