BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5264 / TCHQ - GSQL

V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Quyết định số 73 / 2014 / QĐ - TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1681 / TCHQ - GSQL ngày 02/3/2015 và công văn 3711 / TCHQ - GSQL ngày 23/4/2015 gửi Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị có ý kiến xử lý vướng mắc liên quan. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên và môi trường tại công văn số 995 / BTNMT - TCMT ngày 27/3/2015 và công văn số 2098 / BTNMT - TCMT ngày 27/5/2015, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị một số nội dung như sau:


 1. Về thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu:


  Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn thực hiện, đối với những phế liệu nhập khẩu cấp thiết của doanh nghiệp phục vụ sản xuất nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật về môi trường thì đề nghị hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có cơ chế tạm thời cho phép từng trường hợp cụ thể được phép nhập khẩu phế liệu trong Danh mục được phép nhập khẩu khi đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.


 2. Đối với phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan từ ngày 15/6/2015 thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 38 / 2015 / NĐ - CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu: “Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định này; không áp dụng quy định tại Chương VIII Nghị định này đối với phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất”.


 3. Về nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc, vỏ trai làm nguyên liệu sản xuất:


Mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ không phải được thu hồi từ quá trình sản xuất hàng hóa và tiêu dùng; “mặt hàng này không được coi là phế liệu mà là nguyên liệu phục vụ sản xuất và không phải thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất”.


Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn 995 / BTNMT - TCMT ngày 27/3/2015 và công văn số 2098 / BTNMT - TCMT ngày 27/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

 • Hội làng nghề chế biến nguyên liệu khảm trai Chuyên Mỹ (để trả lời) (đ/c: Chuyên Mỹ - Phú Xuyên - Hà Nội);

 • Cty CYG Thanh Hồng (để trả lời) (đ/c:Thiện Tân - Vĩnh Cửu - Đồng Nai);

 • Cty TNHH sx hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền (để trả lời) (đ/c: thôn 8, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ);

 • Cty TNHH Hồng Tấn (để trả lời) (đ/c: Chuyên Mỹ - Phú Xuyên - Hà Nội);

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh