BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5333 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 42 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.


Trả lời công văn số 423 / HQQB - NV ngày 18/5/2015 về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1. Đối với phương tiện vận tải đường bộ


a/ Đối với quy định ký tên, đóng dấu công chức lên giấy phép liên vận đối với phương tiện vận tải nước ngoài tạm nhập:


Quy định ký tên, đóng dấu công chức lên giấy phép liên vận đối với phương tiện nước ngoài tại khoản 2 Điều 29 là nhằm mục đích quản lý được công chức Hải quan thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện vận tải. Việc không quy định ký tên, đóng dấu công chức lên giấy phép liên vận đối với phương tiện của Việt Nam tại khoản 2 Điều 29 là nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục cho phương tiện của Việt Nam. Nội dung này trước đây đã được quy định tại Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm Quyết định số 202 / QĐ - TCHQ ngày 29/1/2011 của Tổng cục Hải quan.


Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 42 / 2015 / TT - BTC . Trường hợp mẫu số giấy phép liên vận có kích thước nhỏ, phần dành cho cơ quan Hải quan xác nhận không đủ đóng 02 dấu thì công chức Hải quan đóng dấu “Việt Nam Customs” lên giấy phép liên vận, sau đó ký tên, đóng dấu công chức lên dấu “Việt Nam Customs”.


b/ Về việc chỉnh sửa mẫu tờ khai trên hệ thống quản lý phương tiện vận tải và việc in tờ khai phương tiện vận tải:


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 387 / GSQL - GQ3 ngày 25/4/2015 v/v thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định tại Thông tư số 42 / 2015 / TT - BTC .


2/ Đối với phương tiện vận tải đường biển


Tiêu chí trong các mẫu biểu ban hành kèm Phụ lục II Thông tư số 42 / 2015 / TT - BTC không khác so với quy định tại các mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 21 / 2012 / NĐ - CP . Các mẫu biểu kèm Thông tư số 42 / 2015 / TT - BTC đã và đang được Tổng cục Hải quan thiết kế trên

Hệ thống Emanifest để thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Đề nghị Cục Hai quan tỉnh Quảng Bình hướng dẫn người khai hải quan:


  • Trường hợp làm thủ tục hải quan điện tử thì hướng dẫn thực hiện nộp các chứng từ theo phụ lục II Thông tư số 42 / 2015 / TT - BTC .


  • Trường hợp làm thủ tục bằng hồ sơ giấy thì hướng dẫn thực hiện nộp các chứng từ theo quy định tại Nghị định số 21 / 2012 / NĐ - CP .


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh