BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 5342 / TCHQ - GSQL

V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Theo thông báo của Bộ Công Thương qua thư điện tử ngày 10/6/2015, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu, chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu E, có hiệu lực ngày từ 01/01/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. (Có đĩa CD danh sách, mẫu dấu gửi kèm theo).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn