BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2182 / LĐTBXH - KHTC

V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được các văn bản mới như sau:


  • Thông tư liên tịch số 64 / 2015 / TTLT - BTC - BCT - BCA - BQP ngày 08/5/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Công an - Bộ Quốc Phòng quy định chi chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.


  • Quyết định số 16 / 2015 / QĐ - TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.


  • Công văn số 6959 / BTC - QLG ngày 26/5/2015 của Bộ Tài chính về việc tuân thủ Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.


  • Công văn số 1594 / BTTTT - CXBIPH ngày 26/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xuất bản lịch bloc năm 2016.


/ / www .molisa.gov.vn/" class="a" target="_blank">Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên (các đơn vị lấy các văn bản từ địa chỉ: http/www.molisa.gov.vn mục văn bản pháp quy). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ để được hướng dẫn.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Trung tâm Thông tin

(để đăng lên mạng của Bộ); Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Phạm Quang Phụng