VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 4270 / VPCP - KTN

V/v Phương án xử lý đối với xe mô tô điện, xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2981 / BGTVT - VT ngày 12 tháng 3 năm 2015); ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 651 / BCA - CSGT ngày 09 tháng 4 năm 2015), Tài chính (văn bản số 4530 / BTC - TCHQ ngày 08 tháng 4 năm 2015), Tư pháp (văn bản số 1118 / BTP - PLDSKT ngày 09 tháng 4 năm 2015), Quốc phòng (văn bản số 2736 / BQP - XM ngày 08 tháng 4 năm 2015), Công Thương (văn bản số 3559 / BCT - CNNg ngày 13 tháng 4 năm 2015), Thông tin và Truyền thông (văn bản số 1154 / BTTTT - CBC ngày 20 tháng 4 năm 2015) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội (văn bản số 2424 / UBND - XDGT ngày 15 tháng 4 năm 2015), Hải Phòng (văn bản số 2549 / UBND - GT ngày 20 tháng 4 năm 2015), Đà Nẵng (văn bản số 2932 / UBND - QLĐTh ngày 23 tháng 4 năm 2015), Cần Thơ (văn bản số 1474 / UBND - KT ngày 03 tháng 4 năm 2015), Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 2585 / UBND - ĐTMT ngày 15 tháng 5 năm 2015), Nghệ An (văn bản số 2258 / UBND - GT ngày 16 tháng 4 năm 2015) về phương án xử lý đối với xe mô tô điện, xe máy điện đang sử dụng chưa thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của các Bộ: Công an, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh tại các văn bản nêu trên; làm rõ sự cần thiết, tính pháp lý, thẩm quyền miễn các hồ sơ, giấy tờ để thực hiện việc đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô điện, xe máy điện đang sử dụng chưa thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


(Xin gửi kèm bản chụp các văn bản của các cơ quan nêu trên).


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;

  • UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An;

  • VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, PL, HC, V.III;

  • Lưu: VT, KTN (3). pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp