CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 42 / NQ - CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “HIỆP ĐỊNH BỔ SUNG CHO HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÔ-LI-VA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI”


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 4121 / TTr - BCT ngày 24 tháng 4 năm 2015,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại”, ký tại Hà Nội, Việt Nam ngày 11 tháng 3 năm 2015.


Điều 2. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTg,

    TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH;

  • Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng