BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 82 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


THÔNG TƯ


BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 39 / 2008 / TT - BTC NGÀY 19/5/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 174 / 2007 / NĐ - CP NGÀY 29/11/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17 / 2008 / QH12 ngày 03/6/2008;


Căn cứ Nghị định số 38 / 2015 / NĐ - CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu;


Căn cứ Nghị định số 215 / 2013 / NĐ - CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 39 / 2008 / TT - BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174 / 2007 / NĐ - CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, như sau:


Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 39 / 2008 / TT - BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174 / 2007 / NĐ - CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.


Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 38 / 2015 / NĐ - CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu có hiệu lực thi hành (ngày 15/6/2015).


Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

 • Văn phòng Trung ương Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Kiếm toán nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • Công báo;

 • Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

 • Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

 • Website Chính phủ;

 • Website Bộ Tài chính;

 • Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Vũ Thị Mai