BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 991 / QĐ - TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 3 THÔNG TƯ SỐ 179 / 2013 / TT - BTC NGÀY 02/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ


Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;


Căn cứ Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;


Căn cứ Quyết định số 115 / 2009 / QĐ - TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ quy định tại Thông tư số 179 / 2013 / TT - BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;


Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang tại công văn số 580 / CT - QLN ngày 12/5/2015 và hồ sơ kèm theo;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày 12/5/2015 của 86 hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 179 / 2013 / TT - BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính (có bảng tổng hợp danh sách theo biểu số 08a kèm theo) do Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang quản lý với số tiền là 186.814.071 đồng (một trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm mười bốn nghìn, không trăm bảy mươi mốt đồng).


Trong đó:


- Thuế giá trị gia tăng: 53.108.134 đồng


- Thuế môn bài:

11.350.000 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

100.348.246 đồng

- Tiền phạt:

22.007.691 đồng

86 hộ gia đình, cá nhân được xóa khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trên số thuế được xóa (nêu trên).
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và CCNT và Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 2;

  • Tổng cục trưởng (để báo cáo);

  • UBND thành phố Vị Thanh;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn