BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1909 / BHXH - NVGĐ1

V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện.


Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo bổ sung cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu từ 01/07/2015 như sau:


STT

TÊN ĐƠN VỊ KCB

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

Phòng khám ĐK Phước An - Cơ sở 1

79-060

274 Huỳnh Tấn Phát -

P. Tân Thuận Tây - Quận 7 TP. Hồ Chí

Minh

 • Cơ sở tư nhân

 • Nhận mọi đối tượng


2

Trạm y tế Phường 6 - Quận 10

79-233

400 Nguyễn Chí Thanh

- P.6 Quận 10 - Tp.

HCM

 • Cơ sở nhà nước

 • Nhận mọi đối tượng


4

Trạm y tế Phường 4 - Quận 10

79-230

262 Nguyễn Tri Phương

- P.4 Quận 10 - Tp.

HCM

 • Cơ sở nhà nước

 • Nhận mọi đối tượng


5

Trạm y tế Phường 13 - Quận 10

79-221

263A2 Cách Mạng Tháng Tám - P.6 - Quận 10 Tp. HCM

 • Cơ sở nhà nước

 • Nhận mọi đối tượng


Ghi chú: Người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tư nhân sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành đang áp dụng tại các cơ sở Nhà nước. Phần chênh lệch dịch vụ như: công khám, xét nghiệm, phẫu thuật, các dịch vụ điều trị... người có thẻ BHYT phải tự thanh toán với cơ sở KCB.


Trân trọng./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc;

 • Website BHXHTPHCM;

 • Lưu VT, NVGĐ1


KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Lưu Thị Thanh Huyền