BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2164 / BHXH - PC

V/v thực hiện Kế hoạch cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN”

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam;

 • Ban Tổ chức cuộc thi;

 • Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 • Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện Nghị quyết số 19 / NQ - CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, ngày 12/5/2015 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 591 / QĐ - BHXH về Kế hoạch cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” nhằm tuyên truyền vận động đông đảo các đối tượng tham gia để tìm ra các sáng kiến cải cách thiết thực cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tiết kiệm chi phí cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Để Kế hoạch tổ chức cuộc thi đạt kết quả mong muốn, Ban Chỉ đạo cuộc thi đề nghị Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam và yêu cầu Ban Tổ chức cuộc thi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:


 1. Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến lãnh đạo, các cấp ủy, đảng viên, công chức, viên chức thuộc tổ chức BHXH các cấp. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tham gia cuộc thi; có các hình thức phù hợp khuyến khích mọi người tham gia dự thi.


 2. Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức Lễ phát động, Lễ tổng kết và trao giải đảm bảo trang trọng, có sức lan tỏa lớn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi.


 3. Phối hợp với các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến cuộc thi nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.


Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Các thành viên BCĐ, BTC và Tổ thư ký;

 • Văn phòng Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam;

 • Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam;

 • Đoàn TNCS HCM cơ quan BHXH Việt Nam;

 • Website BHXH Việt Nam;

 • Lưu: VT, PC.


TM. BAN CHỈ ĐẠO TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Minh 

Tổng Giám đốc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam