TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 349 / GSQL - GQ1

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng Hướng Dương.

(Địa chỉ: Tổ 21, phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)


Trả lời công văn số 1404 / CV - XMHD ngày 14/4/2015 của Công ty Cổ phần Xi măng Hướng Dương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về hồ sơ hải quan, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa và loại hình nhập khẩu hàng hóa để hoàn thiện hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


  2. Về việc nộp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC dẫn trên. Theo đó, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung... nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp bản giấy theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính thì người khai hải quan phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (02 b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải