BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2268 / BHXH - TT

V/v cấp biển hiệu Đại lý thu và tuyên truyền trực quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 999 / QĐ - BHXH ngày 01/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH các tỉnh) thực hiện như sau:

 1. Kiểm tra, khảo sát, thống kê số lượng và vị trí treo biển hiệu của các đại lý thu trên địa bàn quản lý.

 2. Tổ chức thiết kế và làm các biển hiệu đại lý thu theo mẫu số 09-ĐLT ban hành kèm theo Quyết định số 999 / QĐ - BHXH (có mẫu số 09-ĐLT đính kèm) và cấp cho các Đại lý thu trên địa bàn tỉnh.

  Tùy vị trí treo biển hiệu để chọn kích thước, cỡ chữ, logo cho phù hợp. Riêng chất liệu, hình thức, màu sắc thực hiện thống nhất; logo phải đúng tỷ lệ, màu sắc và nội dung.

  Thời gian hoàn thành cấp biển hiệu cho các Đại lý thu trước ngày 30 tháng 8 năm 2015.

 3. Kẻ vẽ chăng treo pa-nô, áp-phích, băng-rôn hoặc phướn có nội dung tuyên truyền về BHXH, BHYT tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các tuyến đường chính nơi có đông người qua lại với các thông điệp:

 • Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để được hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp và khám bệnh, chữa bệnh.

 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

 • Chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm, quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân.

 • Vì sức khỏe con em vì tương lai đất nước hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

 • Bảo hiểm y tế toàn dân góp phần tạo nguồn lực bền vững cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng.

 • Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia

đình.


Pa-nô, áp-phích, băng-rôn, phướn được thiết kế theo mẫu đăng tải trên Website của BHXH

Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn) tại mục mẫu tuyên truyền trực quan 2015.

Lưu ý thông điệp phải đủ chữ, dấu câu, nếu xuống dòng cần đủ nghĩa, không ngắt đôi từ

ghép.


Thời gian treo pa-nô, áp-phích, băng-rôn, phướn tuyên truyền chia làm 4 đợt, thời gian cụ

thể như sau:

Đợt 1: từ ngày 25/6 đến ngày 10/7 Đợt 2: từ ngày 25/7 đến ngày 10/8. Đợt 3: Từ ngày 25/8 đến ngày 10/9. Đợt 4: Từ ngày 25 / 10 đến ngày 10 / 11 .

Kinh phí thực hiện: sử dụng nguồn kinh phí tuyên truyền năm 2015 tại BHXH các tỉnh, thành phố.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn trên và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 11 năm 2015. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam (Ban Tuyên truyền) để được hướng dẫn, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • PTGĐ Đỗ Thị Xuân Phương;

 • Lưu: VT, TT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Thị Xuân Phương

Mẫu số 09-ĐLT

(Ban hành theo QĐ số: 999 / QĐ - BHXH ngày 01/10/2014 của BHXH Việt Nam)


MẪU BIỂN HIỆU ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT


þÿ src="2268_BHXH_TT_2015_Vv_Cap_bien_hieu_Dai_ly_thu_va_tuyen_truyen_truc_quan / Image_001 .gif" height="235" width="542">

Mẩu Biển hiệu đại lý thu BHXH, BHYT có kích thước, chất liệu và hình thức như sau:

1. Kích thước: Theo công thức chiều dài bằng 2,5 lần chiều rộng; trong đó kích thước nhỏ nhất có chiều dài 150 cm và chiều rộng 60cm. Tùy vị trí treo biển hiệu để chọn kích thước, cỡ chữ và logo cho phù hợp. Riêng chất liệu, hình thức, màu sắc thực hiện thống nhất.

Dưới đây là cỡ chữ đối với biển hiệu có kích thước nhỏ nhất (Chiều dài: 150 cm; Chiều rộng: 60 cm).

 1. Chất liệu: Sử dụng và được in trên vải bạt nhựa hoặc Đề can PP ngoài trời.

 2. Hình thức: Nền màu trắng, ở giữa in mờ biểu tượng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam màu xanh cô ban với những vòng tròn xung quanh lan tỏa, mầu sắc giảm dần.

  1. Tiếp giáp với lề trái của Biển hiệu đại lý thu BHXH, BHYT:

   • Trên cùng in biểu tượng BHXH Việt Nam màu xanh cô ban.

   • Tiếp dưới là dòng các dòng chữ “Điện thoại, Địa chỉ” màu đen, font. Times New Roman chữ thường, chiều cao cỡ chữ 3cm.

  2. Tiếp giáp với lề phải của Biển hiệu đại lý thu BHXH, BHYT:

 • Trên cùng có dòng chữ “BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH...” màu xanh cô ban, font. Times New Roman chữ hoa thường, chiều cao cỡ chữ 7cm.

 • Tiếp dưới là dòng chữ “ĐIỂM THU” màu đỏ, font. Times New Roman chữ hoa đậm, chiều cao cỡ chữ 13cm.

 • Tiếp theo là dòng chữ “BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ” màu đen, font. Times New Roman chữ thường, chiều cao cỡ chữ 10 cm.

 • Tiếp dưới là dòng chữ “ĐẠI LÝ THU:...” màu đen, font. Times New chữ hoa đậm, có chiều cao cỡ chữ 5 cm. Ghi rõ tên Đại lý thu (Ví dụ: ĐẠI LÝ THU BƯU ĐIỆN).


þÿ src="2268_BHXH_TT_2015_Vv_Cap_bien_hieu_Dai_ly_thu_va_tuyen_truyen_truc_quan / Image_002 .jpg" height="441" width="358">


þÿ src="2268_BHXH_TT_2015_Vv_Cap_bien_hieu_Dai_ly_thu_va_tuyen_truyen_truc_quan / Image_003 .jpg" height="434" width="355">


þÿ src="2268_BHXH_TT_2015_Vv_Cap_bien_hieu_Dai_ly_thu_va_tuyen_truyen_truc_quan / Image_004 .jpg" height="433" width="175">


þÿ src="2268_BHXH_TT_2015_Vv_Cap_bien_hieu_Dai_ly_thu_va_tuyen_truyen_truc_quan / Image_005 .jpg" height="461" width="467">


þÿ src="2268_BHXH_TT_2015_Vv_Cap_bien_hieu_Dai_ly_thu_va_tuyen_truyen_truc_quan / Image_006 .jpg" height="325" width="573">