BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1720 / QLCL - CL2

V/v vướng mắc trong thông quan gỗ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty Mỹ Nghệ Á Đông


Phúc đáp văn bản số 23615 / AD ngày 23/6/2015 của Công ty Mỹ Nghệ Á Đông về việc vướng mắc trong kiểm tra chất lượng gỗ, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:


- Liên quan đến kiểm tra chất lượng gỗ nhập khẩu:


+ Sản phẩm thuộc Danh mục nhóm 9 (gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ) ban hành tại Thông tư số 50 / 2009 / TT - BNNPTNT và phải được quản lý chất lượng theo quy chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm thuộc nhóm này đang được triển khai, chưa được ban hành;


+ Theo Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 50 / 2009 / TT - BNNPTNT : “Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”;


Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (đơn vị được giao quản lý thương mại nông lâm thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hiện tại sản phẩm gỗ nhập khẩu chưa quản lý nhà nước về chất lượng.


- Liên quan đến kiểm dịch gỗ nhập khẩu: Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn cụ thể.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục trưởng (để báo cáo);

  • Lưu VT, CL2

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phùng Hữu Hào