BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 5477 / TCHQ - TXNK

V/v thuế suất thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1363 / HQHCM - TXNK ngày 25/5/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa nhập khẩu là thiết bị, dụng cụ y tế theo quy định tại Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC . Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: “11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.


Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay; bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.” có thuế suất thuế GTGT là 5%.


Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71 / 2014 / QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành” (ngày 01/01/2015).


Căn cứ các quy định nêu trên, hàng hóa là thiết bị, dụng cụ y tế nhập khẩu tại thời điểm Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC có hiệu lực thi hành nếu có xác nhận của Bộ Y tế là dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.


Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện theo đúng quy định.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng