BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5615 / TCHQ - GSQL

V/v: xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 1288 / HQHCM - GSQL ngày 19/5/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 148 / 2013 / TT - BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính, trên cơ sở nội dung công văn số 1288 / HQHCM - GSQL ngày 19/5/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan xác nhận: Cửa hàng miễn thuế tại vị trí G nằm trong khu vực cách ly tại Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.


  2. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lập kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng miễn thuế của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đảm bảo quản lý chặt chẽ.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (đ/c: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha