BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5740 / TCHQ - TXNK

V/v từ chối xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Thiên Việt.

(đ/c: tầng 12, Tòa nhà TMC, số 1 đường Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ đề nghị xác định trước mã số số 168 / CV - TV ngày 15/6/2015 của Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Thiên Việt (sau đây gọi là Công ty) về việc xác định trước mã số cho một số mặt hàng chế phẩm hương liệu dùng để sản xuất kem. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm có:


“a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01 / XĐTMS / TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.”


Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC nêu trên. Cụ thể:


  • Đơn đề nghị xác định trước mã số không ghi rõ tên thương mại và các thông tin chi tiết của từng mặt hàng cần xác định trước mã số (ví dụ: tại ô số 6 (Tên thương mại), Công ty ghi chung chung cho tất cả các mặt hàng là: “Chế phẩm hương liệu dùng để sản xuất kem”; tại ô số 7 (Tên gọi theo cấu tạo công dụng), Công ty phân chia hơn 46 mặt hàng thành 2 nhóm mặt hàng là không cụ thể rõ ràng).


  • Công văn mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo công dụng của hàng hóa rất chung chung, không chi tiết cụ thể từng mặt hàng và không thống nhất với tài liệu kỹ thuật kèm theo Đơn.


Do đó, Tổng cục Hải quan không có thông tin rõ ràng để xác định mã số theo đề nghị của Công ty.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên.


Trường hợp tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số cho các mặt hàng trên, đề nghị Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số riêng biệt cho từng mặt hàng kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quan theo quy định. Trường hợp không có mẫu hàng, Công ty phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa cho từng mặt hàng.


Lưu ý: Do số lượng mặt hàng Công ty đề nghị xác định trước mã số rất lớn (trên 46 mặt hàng) nên để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng của hồ sơ và khai báo của Công ty trên Đơn, đề nghị Công ty ghi chính xác, rõ ràng các tiêu chí tại các ô trên Đơn như: tên thương mại; tên gọi theo cấu tạo công dụng; ký mã hiệu, chủng loại; nhà sản xuất; thành phần, cấu tạo, tính chất; hàm lượng tính trên trọng lượng; hình thái (như dạng bột, bột nhão, lỏng,...); công dụng theo thiết kế; cách thức sử dụng; quy trình sản xuất; mã số đề nghị và cơ sở đề nghị mã số của mặt hàng đề nghị xác định trước mã số.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Thiên Việt biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang