BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5881 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ


Trả lời công văn số 656 / HQCT - NV ngày 23/4/2015 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về việc hủy tờ khai hải quan:


    Căn cứ quy định tại điểm a.3, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 139 / 2013 / TT - BTC ngày 09/10/2013, điểm c, khoản 1 và điềm b.1.3 khoản 2 Điều 22 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, điểm d mục 3.1 Bảng tổng hợp vướng mắc Thông tư số 139 / 2013 / TT - BTC ban hành kèm theo công văn số 6843 / TCHQ - GSQL ngày 10/6/2014 của Tổng cục Hải quan thì tờ khai nhập khẩu số 100353770640 ngày 03/4/2015 của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu bị hủy nếu quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp không xuất trình hồ sơ cho cơ quan hải quan kiểm tra. Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giữ nguyên trạng mặt hàng Dầu Diesel 0.25% Sulphur nhập khẩu nêu trên (cả cũ và mới) cho đến khi hàng hóa được thông quan theo quy định. Cục Hải quan TP.Cần Thơ chỉ đạo Chi cục Hải quan và các đơn vị liên quan thực hiện giám sát hàng hóa chưa được thông quan này.


  2. Về việc khai bổ sung hồ sơ hải quan:


Căn cứ quy định tại điểm b.7.3, khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 30 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC, trường hợp nếu cơ quan hải quan xác định người khai hải quan khai sai thì xử phạt theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 và các quy định khác tại Nghị định số 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Đối với trường hợp người khai hải quan chưa thực hiện việc khai bổ sung, tờ khai hàng hóa chưa hoàn thành thủ tục hải quan thì lô hàng chưa được thông quan theo quy định.


Trường hợp người khai hải quan cố tình chây ỳ không thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan, đề nghị Cục Hải quan TP.Cần Thơ căn cứ quy định tại Thông tư số 203 / 2014 / TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan để xử lý.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết và thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL(03b),

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha