BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5908 / TCHQ - GSQL

V/v xử lý vướng mắc khi khai báo trên Hệ thống Emanifest

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

(Đ/c: Số 722, đường Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 874 / TCT - VP ngày 19/5/2015 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị điều chỉnh thủ tục khai báo đối với hàng trung chuyển / quá cảnh qua Cát Lái, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Quy định tại điểm 2 công văn số 6891 / TCHQ - GSQL ngày 11/6/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn các Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu/ Công ty giao nhận trong trường hợp hàng hóa trung chuyển, quá cảnh khi khai báo trên Hệ thống Emanifest phải ghi cụ thể trên cảng biển quốc tế làm thủ tục trung chuyển hoặc quá cảnh nhằm đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan, nhất là trong thời gian đầu triển khai Hệ thống Emanifest, một số Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu/ Công ty giao nhận chưa thực hiện khai báo tiêu chí về cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng đích một cách chính xác và đầy đủ.


Để giải quyết vướng mắc nêu tại công văn số 874 / TCT - VP dẫn trên, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghị của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cụ thể là trường hợp hàng hóa trung chuyển, quá cảnh khi khai báo trên Hệ thống Emanifest không phải ghi cụ thể trên cảng biển quốc tế làm thủ tục trung chuyển hoặc quá cảnh như đã hướng dẫn tại mục 2 công văn số 6891 / TCHQ - GSQL nêu trên.


Đề nghị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo đến các Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu/ Công ty giao nhận thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác các tiêu chí có liên quan trên Hệ thống Emanifest để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, BR-VT, Cần Thơ (để t/h);

  • Cục CNTT & TK Hải quan (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh