BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5909 / TCHQ - GSQL

V/v xử lý vướng mắc khi khai báo trên Hệ thống Emanifest

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.


Trả lời công văn số 920 / HQAG - NV ngày 10/6/2015 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc báo cáo vướng mắc giám sát phương tiện vận tải mắc cạn, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Hải quan năm 2014, khoản 12 Điều 8 Nghị định số 01 / 2015 / NĐ - CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 50 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp nhận được thông tin phản ánh của người khai hải quan về việc hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan gặp phải sự cố bất khả kháng theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ; cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, lập Biên bản xác nhận tình trạng hàng hóa, niêm phong hải quan; thực hiện giám sát việc chuyển hàng hóa sang phương tiện khác; giám sát hàng hóa và phương tiện chở hàng hóa đến cửa khẩu xuất theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Hải quan năm 2014; Trường hợp cần thiết thì thông báo với Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục (trường hợp sự cố bất khả kháng xảy ra trong địa bàn Cục quản lý) hoặc Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (trường hợp sự cố bất khả kháng xảy ra ngoài địa bàn Cục Hải quan) để phối hợp thực hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát nêu trên.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ các tỉnh, tp (để t / hiện) ;

  • Cục ĐTCBL (p/ hợp);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh