BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5914 / TCHQ - TXNK

V/v: thực hiện hướng dẫn công văn số 6062 / BCT - XNK của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

  • Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

  • Cục Hải quan TP. Hà Nội;

  • Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

  • Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

  • Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6260 / BCT - XNK ngày 24/6/2015 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014, công văn số 3415 / BCT - XNK ngày 07/4/2015 và công văn số 3933 / BCT - XNK ngày 22/4/2015 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số 20 / 2011 / TT - BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương. Tổng cục Hải quan sao gửi kèm theo công văn số 6260 / BCT - XNK ngày 24/6/2015 của Bộ Công Thương để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Công Thương (để biết);

  • Cục GSQL (để t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK-PG (Linh -3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái