BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5916 / TCHQ - TXNK

V/v: vướng mắc thuế mặt hàng Phân bón

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1479 / HQHCM - TXNK ngày 03/06/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị trả lời công văn báo cáo số 1102 / HQHCM - TXNK ngày 24/04/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế mặt hàng phân bón NPK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4620 / TCHQ - TXNK ngày 21/05/2015 hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý vướng mắc về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế của Doanh nghiệp. Cụ thể:


Theo công văn số 11203 / BTC - TCHQ ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính thì: “trong trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, phân loại mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung vi lượng thuộc mã số 3105.90.00 theo Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK miền Nam và được cơ quan Hải quan chấp nhận, Bộ Tài chính giao cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xác định cụ thể các tờ khai nhập khẩu mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng từ trước ngày 16/4/2012 (ngày Tổng cục Hải quan có công văn số 1859 / TCHQ - TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng Phân bón có bổ sung trung, vi lượng thuộc mã số 3105.20.00), nếu các doanh nghiệp đã kê khai và tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc mã số

3105.90.00 thì không xử lý lại.”


Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ nội dung công văn số 11203 / BTC - TCHQ ngày 12/8/2014 nêu trên để xử lý thuế đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung vi lượng của Công ty TNHH TM Vĩnh Thạch trước ngày 16/04/2012 đảm bảo công bằng, đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái